top of page

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w Salonie VERA Beuty Place

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym VERA Beauty Place, w Świebodzicach, przy ul. Piasta 48/1, zwanego dalej „Salonem”.

 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.

 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

 

§ 2

Klienci

 

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3

Pracownicy

 

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

 3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

 4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

 5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

 6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

 

§ 4

Higiena i bezpieczeństwo

 

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie. 

 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

 3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

 4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

 5. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym. 

 

§ 5

Świadczenie usług kosmetycznych

 

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta. 

 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.

 5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.

 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

§ 6

Płatność

 

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne wg. Cennika załączonego do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 1). Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: verabeauty.pl

 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu, przelew na telefon „BLIK”.

 3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.

 4. W Salonie możliwe jest wykupienie bonu podarunkowego, tzw. „Vouchera” na określoną kwotę lub konkretny zabieg, którego zasady zakupu oraz wykorzystania określone zostały w załączniku nr 2. do niniejszego Regulaminu

 

§ 7

Odpowiedzialność

 

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi opiekunowie.

 2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.

 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.

 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu

 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 8

Rezerwacje

 

 1. Klient powinien uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS, WhatsApp, Messenger Facebook lub samodzielnie poprzez aplikację wpadaj.pl/salon/vera-beauty-place 

 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta oraz obciążenia go kosztami odwołanej wizyty w 100%.

 3. W przypadku, kiedy Klient odwołał wizytę na mniej niż 24 godziny przed jej terminem bądź nie stawił się na umówioną wizytę, Salon zastrzega sobie prawo do pobrania bezzwrotnego zadatku w wysokości minimum 50% kwoty i nie mniej niż 50 zł w przypadku chęci zarezerwowania kolejnego terminu na zabieg.

 4. Salon zastrzega sobie prawo do pobierania bezzwrotnego zadatku w wysokości min. 50% kosztu umawianego zabiegu w przypadku umawiania zabiegu przez nowych Klientów do trzech pierwszych wizyt.

 5. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.

 6. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

 7. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

 8. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

 9. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

§ 9 

Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 5 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej. 

 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

 4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i/lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.

 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.

 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 10

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

 3. Zabrania się przebywania na terenie salonu podczas zabiegu w obecności osób towarzyszących, w szczególności dzieci

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.

 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 3 marca 2023 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONU PODARUNKOWEGO

 

 1. Bon upominkowy, zwany dalej „Bonem”, jest środkiem płatniczym za zabieg, pakiet zabiegów, nabywanym przez Klienta gabinetu, zwanym dalej „Zamawiającym”, dla osoby trzeciej, zwanej dalej „Obdarowaną”. 

 2. Bony upominkowe można zrealizować w Salonie VERA Beauty Place, w Świebodzicach, Ul. Piasta 48/1

 3. Bon  upoważnia do skorzystania z zabiegów zgodnie z obowiązującym cennikiem jak w zał. Nr 1  

 4. BON podarunkowy może opiewać na dowolną kwotę, konkretny zabieg lub pakiet zabiegów.

 5. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty telefonicznie pod nr tel.: 603 868 380 lub poprzez stronę wpadaj.pl/salon/vera-beauty-place

 6. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu

 7. Bon ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu i nie ma możliwości przedłużenia jego ważności.

 8. W przypadku nie wykorzystania bonu w wyznaczonym terminie bon traci ważność i przepada. 

 9. Bony zakupione nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. 

 10. W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów jest niższa niż wartość Bonu, salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. 

 11. W przypadku, gdy wartość zabiegów i/lub nabywanych produktów przekracza wartość Bonu, Obdarowany powinien dopłacić różnicę. 

 12. Bony można wykorzystywać również na zabiegi i/lub produkty objęte promocjami i/lub rabatami dostępnymi w salonie. 

 13. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w salonie. 

 14. Bon może być wykorzystany do zapłaty za zabiegi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności. 

 15. W przypadku nie stawienia się na umówiony zabieg lub odwołanie go czy przełożenia na mniej niż 24 godziny, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu.

 16. Niniejszy załącznik Nr 2 stanowi integralną część Regulaminu i zakupu Bonu. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptują go w całości.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VERA BEAUTY Alicja Zaremba, z siedzibą w Świebodzicach przy Ul. Piasta 48/1 (NIP 8842364899), zwanym dalej ADO.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności:

Cel A -  marketingowej 

Cel B - rozliczeń usług kosmetycznych i sprzedażowych

Cel C - realizacji usług kosmetycznych

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług hostingowych, facebook, firm kurierskich, banki (płatności kartami i przelewem), dostawcy usług umożliwiających kontakt z klientem oraz wystawiających dokumenty zakupu.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

Dla Celu A – do momentu odwołana zgody 

Dla Celu B –  ustalony przepisami Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591).

Dla celu C – do momentu odwołania zgody.

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania usunięcia, prawo do przenoszenia danych i dla Celu A i dla Celu C – odwołania zgody w dowolnym momencie.  

 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Pani/Panu najbardziej odpowiednich zabiegów i preparatów.

bottom of page